#saveoscarsajland

FOR ENGLISH SEE BELOW

Vi har nu varit hemma i över 1,5 vecka, Oscar och jag. Det har varit befriande och skönt även om livet är helt annorlunda än tidigare. Veckan har innehållit ett flertal besök på Barnsjukhuset här i Lund och vi kan glädjande konstatera att medicinkvinnorna och medicinmännen säger Oscar är i betydligt bättre form nu än när vi lämnade i februari. Detta både invärtes, till form, fysik och pigghet! En framsida är också att han tvingas att röra sig betydligt mer här i Sverige genom att gå vanligt och i trappor till ovanvåningen. Han flåsar på och det är bra för lungorna behöver arbeta! Däremot har vi båda blivit rejält förkylda och själv fryser jag konstant efter att vara van vid +35°C.
Oscar har träffat sina kompisar vid ett antal tillfällen, och i fredags hade han en vegetarisk middag med dem. Roligt! Lovisa har flyttat hemifrån under sommaren och detta firade vi hos henne när hon bjöd oss och farfar på middag. Jättekul! Sedan försöker vi ta igen all den svenska maten som vi missat under ett halvår bl.a. igår när vi firade mamma Cecilia födelsedag med kåldolmar. En lite udda lördagsmiddag kanske, men försök själv att få in dina favoriträtter på 12-13 dagar. Imorgon blir det isterband, för det finns inte i México….

En slags harmoni har ändå infunnit sig i detta konstiga liv. Det har funnits tillfällen att finna andra tankar och vila i dessa. Att bara vara tillsammans alla vi sju i familjen. Men framförallt har vi bara varit hemma. Josephine skall tappa sin första tand och det är hon otroligt glad över.
Nu börjar vi packa väskan igen för på onsdag eftermiddag bär det av till México igen. Det kommer naturligtvis att bli både slitsamt och ledsamt. För oss alla. På torsdag skall Oscar ånyo röntgas, möte med läkarna på kvällen och behandling och sjukhusvistelse fredag och lördag. Då kan vi se tillbaka på 2 fantastiska veckor här hemma i Sverige och de kommer säkert att vara med både glädje och tårar vi konstaterar hur fort tiden gick…………När vi kommer nästa gång? Absolut till julen, men ev. under hösten för Oscar behöver ladda batterierna med svensk luft. Det är så tydligt nu när jag ser tillbaka. Om det går eller inte är helt och hållet en ekonomisk fråga.

Det går åt rätt håll för Oscar. Även om min religiösa läggning är något svag så kan även jag be en bön för att skona både Oscar och ekonomin från en ny lunginflammation. Både i México och i Sverige konstaterar läkarna att tumören gått tillbaka ordentligt, men vi har en bra bit kvar. Resan är absolut inte över! Slaget är på inget sätt vunnit, även om de goda vindarna nu blåser oss i härligt i ryggen. Behandlingarna fortsätter vart 3:e vecka och med dollarna kursändring har varje behandling blivit ca 10000-15000 kr dyrare. Vi är så otroligt tacksamma för alla som har hjälpt Oscar och som fortsätter att stödja Oscar att kunna uppfylla hans framtidsdrömmar. Tack!

#saveoscarsajland
Vi är så tacksamma för all hjälp Oscar får. Vi är tacksamma för alla bidrag. Swisha till pappa Göran på 0706265478

Att dela är också en hjälp att sprida Oscars resa!

English version

We have been home for over 1.5 weeks, Oscar and I. It has been liberating and enjoyable, even though life is completely different than before. The week has included a number of visits to the childrens hospital here in Lund and we are pleased to note that they say Oscar is in much better shape now than when we left in February. This both inward, to shape and physically! One side is also that he is forced to move considerably more here in Sweden by walking frequently and stairs to the upper floor. He works very hard and it’s good for the lungs to work! On the other hand, both of us have got a cold and I’m constantly freezing after being used to + 35 ° C.

Oscar has met his friends on a number of occasions, and on Friday he had a vegetarian dinner with them. Funny! Lovisa has moved away from home during the summer and this we celebrated with her when she invited us and my dad to dinner. Great fun! Then we try to take back all the Swedish food we missed in half a year. Yesterday when we celebrated Mother Cecilia’s birthday with a typical swedish dish called ”Kåldolmar”. A little odd dinner for a sSaturday maybe, but try to get your favorite dishes in 12-13 days.

Some kind of harmony has yet come to light in this strange life. There have been times to find other thoughts and rest in these. Just being together we all seven in the family. But above all we have just been home. Josephine is going to lose her first tooth and she is incredibly happy.
Now we start packing again, because on Wednesday afternoon we will return to México again. It will of course be both tiresome and sad. For all of us. On Thursday, Oscar will again perform X-rays, meeting with the doctors in the evening and treatment and hospital stay Friday and Saturday. Then we can look back on 2 fantastic weeks here at home in Sweden and they will surely be with both joy and tears we will see how fast time passed ………… When we come next time? Definitely for Christmas, but possibly. During the fall of Oscar, the batteries need to be charged with Swedish air. It’s so clear now that I look back. Whether or not it is entirely an economic issue.

Oscar is really making progress. Even though my religious orientation is weak, I can only pray for both Oscar and the economy that we avoid a new pneumonia. Both in Mexico and Sweden, doctors report that the tumor has gone back properly, but we have a good deal left. The trip is definitely not over! The battle is by no means won, although the good winds now blows in the right direction. The treatments are continued every 3 weeks and with the dollar price change, each treatment has been around 10000-15000 SEK more expensive. We are so incredibly grateful to all who have helped Oscar and who continue to support Oscar to meet his future dreams. Thanks!

#saveoscarsajland
We are so grateful for all the help Oscar gets. We are grateful for all contributions.

Sharing is also a help to spread Oscar’s journey!